Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Przetarg nieograniczony pn. Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy: wyposażenie laboratoriów w pomoce dydaktyczne

Ogłoszenie w BZP nr 560051-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

Więcej Drukuj

Dzieci w roli aktorów poradziły sobie doskonale!

Dzieci ze słubickich przedszkoli, a nawet maluchy ze żłobka samorządowego wzięły dziś (21 maja) udział w jubileuszowym 10. Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych, którego organizatorem był "Miś Uszatek". W Collegium Polonicum zaprezentowały barwne przedstawienia, oklaskiwane nie tylko przez rówieśników.

Więcej Drukuj

W parkach zrobiło się kolorowo. Przybywa też drzew

- Jak tu teraz ładnie! – chwaliła Lucyna Treworek, która odpoczywała w parku przy placu Wolności. Spodobały jej się kupione przez gminę kolorowe donice, szczególnie ta, z których „wypływa” morze kwiatów. – Jak rozkwitną to dopiero będzie efekt! – mówiła.
Kwiaty, w szczególności begonie, które będą kwitły do jesieni , posadzono też w wielu innych miejscach w mieście.

Więcej Drukuj

Tydzień Bibliotek? Ale się działo!

(Do)wolność czytania! Pod tym hasłem od 8 do 15 maja w całej Polsce trwał
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach, jak co roku, włączyła się do wspólnego świętowania. Oto relacja naszych bibliotekarek.

Więcej Drukuj

Nasze bibliotekarki z cennymi wyróżnieniami

Dyrektorka słubickiej biblioteki miejskiej Agnieszka Mińska otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Małgorzata Dobosz, bibliotekarka z oddziału dla dorosłych, została wyróżniona Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa.

Więcej Drukuj

Przyszłość Unii Europejskiej? Podyskutuj z Fransem Timmermansem!

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans wspólnie z marszałek województwa lubuskiego Elżbietą Polak i brandenburskim ministrem sprawiedliwości, spraw europejskich i ochrony konsumentów Stefanem Ludwigiem, wezmą udział w czwartek 24 maja, we frankfurckim Kulturbahnhof (Briesener Straße 7), w Transgranicznym Dialogu Obywatelskim. O przyszłości Unii Europejskiej i demokracji w Europie będą rozmawiać z mieszkańcami pogranicza oraz polskimi i niemieckimi studentami.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w obrębie 12 Kunice.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
lp. położenie numer
działki powierzchnia cena
nieruchomości
netto księga wieczysta wadium
1 obręb 12 Kunice 148/5 0,0615 ha 11.000,00 zł nr GW1S/00022338/3 2.000,00
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT
w stawce 23%.
Zgodnie z zapisami działu III księgi wieczystej nr GW1S/00022338/3 nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością o treści „Odpłatna służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela ewidencyjnej działki gruntu numer 148/11, objętej księgą wieczystą GW1S/00033868/7, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę numer 148/12 objętą niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 5 metrów, biegnącym zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do aktu notarialnego,
Rep. A nr 11647/2017 – do działki gruntu o numerze 148/11. Przedmiot wykonywania - działka numer 148/12”. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów
i hipotek.
Przeznaczenie działki: zgodnie z uchwałą nr XXVI/258/2001 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 22 lutego 2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r. działka
o nr ewid. 148/5 obręb nr 12 Kunice znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 6MN „tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego” o zapisie: „tereny funkcji mieszkaniowych w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z możliwością towarzyszącej, wbudowanej w budynek, nieuciążliwej funkcji usługowej. Budynki parterowe z poddaszem użytkowym. Dachy o nachyleniu 40 - 100% z kalenicą równoległą do granicy frontowej. Poziom posadzki parteru ustala się na wysokości
30 - 50 cm ponad poziom przyległej ulicy. Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zawiera rysunek planu. Ustala się wskaźnik zainwestowania działek
w wysokości do 0,2. Dla ewentualnych zorganizowanych form inwestowania wyznacza się tereny oznaczone symbolami 9MN, 10MN, 11MN i 12MN.”
Opis nieruchomości – działka niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, położona w środkowej części miejscowości Kunice, przy bocznej drodze biegnącej prostopadle do głównej osi komunikacyjnej wsi. Działka posiada wielokątny kształt zbliżony do odwróconej litery „L”. Ukształtowanie powierzchni terenu o nieznacznych zróżnicowaniach, różnice wysokości względnych do około 1 m. Teren porośnięty wysoką trawą, pojedynczymi zakrzaczeniami oraz dwoma drzewami akacji. Drzewostan przedstawia wartość opałową. W otoczeniu nieruchomości znajdują się: budynek gospodarczy dla rolnictwa, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W odległości około 200 m na południe znajduje się dolina rzeki Odry. Uzbrojenie terenu – działka posiada bezpośredni dostęp do drogi, dojazd drogą gruntową o nawierzchni utwardzonej kruszywem. W pasie drogowym znajduje się wodociąg, w odległości około 50 m przebiega linia elektroenergetyczna.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
w Słubicach przez nieruchomość nie przebiega uzbrojenie techniczne. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt,
po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej
na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz
z podaniem w tytule przelewu numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie
nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu
6 lipca 2018 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu do godz. 1045 dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo wypis
z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami z poświadczonym urzędowo podpisem. Wspólnicy spółek cywilnych winni przedłożyć zgodę współmałżonka na udział spółki cywilnej
w przetargu na odpłatne nabycie nieruchomości, przy czym podpis współmałżonka winien być urzędowo poświadczony.
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową majątkową małżeńską muszą wziąć udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na udział w przetargu na odpłatne nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego, przy czym złożony na udzielonym pełnomocnictwie podpis winien być urzędowo poświadczony. Małżonek nabywający nieruchomość do majątku osobistego winien przedłożyć przed rozpoczęciem przetargu pisemne oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej uczestnik przetargu winien okazać umowę majątkową lub prawomocny wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową.
Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej netto.
Organizator przetargu nie dopuszcza przeniesienia prawa do zawarcia umowy na inną osobę fizyczną lub prawną.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom i uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie braku odmiennej dyspozycji wpłata wadium dokonana przelewem zostanie zwrócona na ten sam rachunek bankowy,
z którego były przelane środki finansowe. W przypadku jeżeli oferent lub uczestnik przetargu wyrazi wolę zwrotu wadium na inne konto niż to, z którego dokonano przelewu oraz w przypadku wniesienia wpłaty gotówkowej, należy w dniu zamknięcia przetargu złożyć stosowną dyspozycję ze wskazaniem numeru konta bankowego,
na które winny zostać zwrócone środki finansowe z tytułu wpłaty wadium.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Gmina Słubice może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Słubice.
Ogłoszony przetarg może zostać odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach
przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl. Informację
o publikacji ogłoszenia o przetargu zamieszczono w Gazecie Słubickiej.

Dodatkowe informacje odnośnie ogłoszonego przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. nr 219
na II piętrze, telefonicznie pod. nr tel. 095 737 20 49 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600
lub drogą elektroniczną beata.nowakowska@slubice.pl.

Więcej Drukuj

Gmina Słubice pomoże finansowo w remoncie drogi z Nowych Biskupic do Rzepina

- Dołożymy do tej inwestycji równowartość 250 tys. euro – informuje burmistrz Tomasz Ciszewicz. – Jest to wprawdzie zadanie powiatu słubickiego, ale mam świadomość jak wielu naszych mieszkańców korzysta z tej drogi. Dlatego podjąłem decyzję o partycypowaniu w kosztach tej inwestycji – dodaje.

Więcej Drukuj

Fundacja Dobro Kultury tworzy tymczasowe Muzeum Słubic

Muzeum będzie czynne od 1 czerwca 2018 roku do końca września lub października. Jego siedzibą będzie m.in. Mała Galeria Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, sołectwa a nawet bazar. - Słubice, w przeciwieństwie do sąsiedniego Frankfurtu, nie mają żadnego muzeum. Chcemy zmienić tę sytuację choć na kilka miesięcy, by w syntetyczny sposób
zaprezentować odwiedzającym oraz mieszkańcom historię miasta - informują pomysłodawcy.W związku z pierwszą wystawą, poświęconą mieszkańcom Słubic, Fundacja szuka osób chętnych do udzielenia wywiadów, na podstawie których powstanie wystawa. Zainteresowani słubiczanie mogą się zgłaszać do 20 maja pisząc maila na adres: m.murao@instytut.net

Więcej Drukuj

Słubicka telewizja wśród najlepszych w Polsce!

TV Horyzont zgarnęła aż dwie główne nagrody w konkursie dla lokalnych telewizji, które przyznano podczas odbywającej się w Toruniu (14-16 maja) Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i VII Forum Telewizji Lokalnych.

Więcej Drukuj

Nowe atrakcje w Dwumieście? Wieża widokowa i podświetlony most!

- Słubice i Frankfurt nad Odrą budują przyszłość na fundamentach historii – podkreślali burmistrzowie obu miast: Tomasz Ciszewicz i Rene Wilke, prezentując 15 maja w Domu Bolfrasa we Frankfurcie, wspólny projekt Dwumiasta. Jego efektem będzie budowa Wieży Kleista w Słubicach wraz z terenem rekreacyjnym i iluminacja świetlna mostu na Odrze.

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 139/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do zbycia

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z latarniami przy ul. Brzozowej i Sosnowej w Słubicach

Ogłoszenie nr 558652-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Więcej Drukuj

W Heilbronnie spotkała się Europa

Przedstawiciele Słubic i Frankfurtu, na czele z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem i radnymi z obu miast, na zaproszenie miasta Heilbronn, wzięli udział w miniony weekend (12 maja) w 29. Treffpunkt Europa (Miejsce Spotkań – Europa), corocznym święcie naszego partnerskiego miasta.

Więcej Drukuj

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego specjalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego. Więcej informacji w załącznikach.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Ogłoszenie w BZP nr 556377-N-2018

Więcej Drukuj

W Świecku wybiorą sołtysa

W poniedziałek 28 maja o 19.00 w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Świecko w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa. Szczegóły w zarządzeniu burmistrza Słubic.

Więcej Drukuj

Biesiada bez granic? Zapraszamy!

- Kultywując tradycję lat ubiegłych wraz z zespołem "Konsonans” pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w V edycji Przeglądu Piosenki Biesiadnej „Biesiada bez granic” - zachęca dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Pilarski.Przegląd rozpocznie się w najbliższą sobotę, 12 maja o 12.00 w auli Collegium Polonicum. Gościem specjalnym będzie zespół Giewont z Zakopanego. Wstęp na imprezę jest wolny.

Więcej Drukuj

(Do)wolność czytania w słubickiej bibliotece!

Piknik czytelniczy, warsztaty twórcze ”Polski folklor, czyli kolorowy zawrót głowy”, spektakl teatralny dla dzieci, niecodzienne sesje fotograficzne z książkami - to tylko część propozycji słubickich bibliotekarzy, którzy zachęcają do udziału w XV Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek.

Więcej Drukuj

Viadrina ma nowego prezydenta

W środę, 9 maja br., senat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wybrał profesor politologii Julię von Blumenthal na stanowisko prezydenta uczelni. Oficjalna nominacja oraz przekazanie urzędu odbędą się prawdopodobnie na początku października 2018 r.

Więcej Drukuj

Świętujemy Dzień Europy!

Młodzież, symulując posiedzenie Parlamentu Europejskiego, dyskutuje właśnie o przyszłości Unii 27 państw, uczniowie ze Słubic i Frankfurtu wybrali się na wspólny marsz nordic walking, niepełnosprawni z obu stron Odry piekli tort europejski, na Odrę po południu wypłynie Zefir, na którym będą występy polsko-niemieckich chórów, warsztaty plastyczne i konkurs o tematyce europejskiej, w słubickiej bibliotece będzie okazja poznać polską sztukę ludową… to część z 40 wydarzeń odbywających się w Dwumieście Słubice-Frankfurt z okazji Dnia Europy, który świętujemy 9 maja.

Więcej Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje pracowników

INSPEKTOR DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I WINDYKACJI - Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (zastępstwo pracownika)

PRACOWNIKA SOCJALNEGO - Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Więcej informacji w załącznikach.

Więcej Drukuj

73 lata temu zakończyła się wojna. 8 maja to ważny dzień!

- Ale super! – mówił Wiktor Żyliński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach, po wyjściu z rosomaka, który stanął dziś, 8 maja, na placu przed Urzędem Miejskim. Ośmiokołowy transporter opancerzony, a także inne wojskowe pojazdy i sprzęty prezentowali żołnierze elitarnej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zaproszeni przez gminę z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Więcej Drukuj

Zmarł radny Andrzej Jerzmanowski

Z głębokim żalem informujemy, że po ciężkiej chorobie, w wieku 62 lat, odszedł Pan Andrzej Jerzmanowski. Pożegnamy Go w środę 9 maja o 14.00 na cmentarzu komunalnym w Słubicach. Od 2014 roku zasiadał w Radzie Miejskiej w Słubicach, działał m.in. w Komisji Rewizyjnej. Był emerytowanym oficerem Straży Granicznej. Społecznik. W przeszłości był ławnikiem w Wydziale Karnym słubickiego sądu oraz przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 5.

Więcej Drukuj

Śpiewają, jeżdżą rowerami, wędrują…Niepełnosprawni potrafią żyć!

Słubickie koło Towarzystwa Walki z Kalectwem co rusz zaskakuje kolejnymi pomysłami, jak żyć aktywnie i ciekawie. Przy wsparciu gminy w poniedziałki (17.00-18.30) organizuje zajęcia teatralno-taneczne, w maju zaprasza też na rowerową wyprawę do Ośna, zwiedzanie okolic Poczdamu i plener fotograficzny.

Więcej Drukuj

Sektor 3 Subice zaprasza NGO'sy na szkolenie z ochrony danych osobowych.

To bardzo ważny temat – dotyczy każdej organizacji pozarządowej bez wyjątku. 25 maja zmieniają się przepisy związane z ochroną danych osobowych. Wchodzi w życie RODO, czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Jakie obowiązki nakłada na zarządy fundacji i stowarzyszeń? Tego będzie można dowiedzieć się podczas szkolenia, które organizuje Sektor 3 Słubice, prowadzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

Więcej Drukuj

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z niesamowitą biografią

25 kwietnia, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, rozmawiano o biograficznej powieści Giuseppe Catozzelli „Nie mów, że się boisz”.
Jej bohaterką jest dziewczyna, która urodziła się, aby biegać. Niczego innego nie pragnęła. Bieganie miała po prostu we krwi. Nazywała się Samia Yusuf Omar.Urodziła się 25 marca 1991 r. w Mogadiszu. Zginęła 2 kwietnia 2012r. w otchłaniach Morza Śródziemnego.

Więcej Drukuj

Oświata? Ruszają kolejne inwestycje!

W Gimnazjum nr 1 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 3 "Miś Uszatek" trwają przygotowania do kapitalnych remontów dachów. Prace finansowane będą z budżetu gminy i pochłoną w sumie 280 tys. zł. 165 tys. zł kosztować będzie dach w budynku gimnazjum, a 115 tys. zł w przedszkolu. Prace w obu placówkach wykonuje firma RAJPUR TECH z okolic Szczecina. Zgodnie z umową musi się z nimi uporać do 20 sierpnia.

--

Więcej Drukuj

Rene Wilke objął urząd nadburmistrza Frankfurtu!

Słubice mają szczęście do rządzących po drugiej stronie Odry, bo zarówno odchodzący z ratusza dr Martin Wilke jak i jego następca Rene Wilke to propolscy politycy, którzy widzą Słubice i Frankfurt jako Dwumiasto i w tym upatrują szanse rozwoju.
W niedzielę we frankfurckim Kościele Mariackim z urzędem oficjalnie pożegnał się dr Martin Wilke, który kierował miastem przez ostatnie osiem lat, a jego miejsce zajął Rene Wilke. W uroczystości wzięli udział burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak.

Więcej Drukuj

3 maja? Świętowaliśmy!

Tradycyjnie gmina, wspólnie z Parafią pw. NMP Królowej Polski i Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury, zaprosiła mieszkańców na majowy festyn z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz parafialnego odpustu. Mieszkańcy świętowali na boisku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy alei Niepodległości.

Więcej Drukuj

Świętuj w bibliotece Dzień Europy!

Po raz kolejny, 9 maja, słubicka biblioteka włączy się w obchody Dnia Europy. Hasło tegorocznego święta brzmi „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe”. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy i udziału w warsztatach twórczych „Polski folklor, czyli kolorowy zawrót głowy”. Uczestnicy wykonają torebki papierowe z elementami w stylu folk. Dwugodzinne warsztaty rozpoczną się o 16.00 w oddziale dla dzieci. Zapisy do 8 maja, telefonicznie (95 758 2372) lub osobiście w bibliotece.

Więcej Drukuj

Gotowi na RODO

10 maja w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbędzie się szkolenie dot. ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych z regionu. Szkolenie dotyczy wdrożenia RODO, czyli nowego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja tego roku.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg i podwórek w Gminie Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 551369-N-2018

Więcej Drukuj

UKS POLONIA SŁUBICE powalczy z najlepszymi w województwie lubuskim

Drużyny UKS POLONIA SŁUBICE wezmą udział w decydującej fazie turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W dniach 26-27 kwietnia wyłonione zostaną najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 12 lat w regionie. Na przełomie kwietnia i maja mistrzowie w kategoriach U-10 i U-12 będą reprezentować lubuskie w Finale Ogólnopolskim w Warszawie i staną przed szansą zagrania na stadionie PGE Narodowym.

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 110/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 109/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony

Więcej Drukuj

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Słubic z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży

Więcej Drukuj

3 maja zapraszamy na festyn

Tradycyjnie gmina, wspólnie z Parafią pw. NMP Królowej Polski i Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury, zaprasza mieszkańców na festyn majowy. Odbędzie się on na boisku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawny "rolniczak") przy alei Niepodległości. Startujemy o 14.30. W programie m.in. występy lokalnych grup artystycznych, liczne atrakcje dla małych i dużych, domowe wypieki, gry i zabawy sportowe. O 15.30 koncert zespołu Małe TGD.

Więcej Drukuj

Święto książki w słubickiej bibliotece!

Dziś, 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki, moc atrakcji w słubickiej bibliotece. Organizatorzy pomyśleli zarówno o najmłodszych czytelnikach jak również tych starszych.

Więcej Drukuj

Organizacje pozarządowe? Zapraszamy do współpracy!

Od kwietnia 2017 roku Słubice i Frankfurt realizują projekt „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt nad Odrą & Słubice”. Jego celem jest współpraca transgraniczna m.in. w obszarze organizacji pozarządowych. W związku z realizacją tego projektu, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza organizacje pozarządowe z obu stron Odry na wspólne spotkania – po to, żeby się poznać i rozmawiać o długofalowej współpracy. Pierwsze spotkanie w czwartek 26 kwietnia, o 17. 00 w Collegium Polonicum.

Więcej Drukuj

W bibliotece było słychać „Ptasie Trele”

Aleksandra Słopnicka z Przedszkola Samorządowego nr 1 „Jarzębinka” została laureatką XIV Międzyprzedszkolnego, Gminnego Przeglądu Wiersza „Ptasie Trele” i zdobyła tytuł Trelik 2018. W piątek, 20 kwietnia, w bibliotece miejskiej dzieci mogły posłuchać wierszy, które w tym roku opowiadały o naszym kraju. „Piękna nasza Polska cała” – pod takim tytułem zorganizowano tegoroczną imprezę, nawiązując do obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Patronat nad konkursem objął burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Więcej Drukuj

Gimnazjaliści już po egzaminach

W gminnych szkołach zakończyły się dziś egzaminy gimnazjalne. Burmistrz Tomasz Ciszewicz gratuluje wszystkim, którzy są zadowoleni z tego, jak im poszło i trzyma kciuki za tych, którym mogło pójść trochę gorzej.

Więcej Drukuj

Słubickie rodziny? Pięknie sportretowane!

Grupa fotograficzna AKFA sfotografowała już 16 rodzin, dzięki czemu jej projekt „Nasz Portret” nabrał rumieńców. Efekty pracy grupa fotografików zaprezentuje m.in. na wystawie w Czechach, a także w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Projekt powstaje w ramach inicjatywy lokalnej współfinansowanej przez gminę Słubice.

Więcej Drukuj

Zapraszamy na Płazią Akademię

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, przy współudziale finansowym gminy, realizuje obecnie projekt "Płazy Słubic". - W ramach projektu staramy się dowiedzieć jakie płazy żyją na terenie naszej gminy. Przeprowadzimy również serię zajęć edukacyjnych - zapowiada Natalia Duer i zaprasza na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w piątek 27 kwietnia. Płazia Akademia rozpocznie się o 19:30 koło stawu przy ulicy Kwiatowej. - Wydaje się, że w tym zaśmieconym stawie nic nie może mieszkać... Czy aby na pewno? Okazuje się, że to bardzo ciekawe miejsce - mówi N. Duer.

Więcej Drukuj

Studenci zapraszają na festiwal ART an der Grenze

Już w najbliższą środę, 25 kwietnia o godzinie 18:00, na promenadzie Großen Scharrnstraße we Frankfurcie nad Odrą rozpocznie się 6 edycja międzykulturowego festiwalu sztuki „ART an der Grenze 2018”. Na otwarciu obecni będą nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą, dr Martin Wilke oraz prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr Stefan Kudert. Jednym z punktów programu jest uroczyste otwarcie wystawy, po której oprowadzać będą członkowie zespołu festiwalowego wraz z twórcami prac. Wieczór zakończy występ frankfurckiego zespołu „Errors of Superhumans”.

Więcej Drukuj

VinylLOVE obrazki w Galerii Małej

Dziś o 17.00, w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, wernisaż wystawy okładek płyt winylowych z kolekcji członków stowarzyszenia between_us. Ta niecodzienna wystawa służy popularyzacji płyt gramofonowych, zarówno ich wartości muzycznej, jak również jakości porządnie zaprojektowanej i wydanej okładki, które podobnie jak plakaty mają swoje miejsce na arenie artystycznej. Projektowali je m.in. Andy Warhol, Peter Blake, Richard Hamilton.

Więcej Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach wpłynęła oferta złożona przez Związek Dzieci Wojny na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.: „ II Ogólnopolski Kongres Polskich Dzieci Wojny w Warszawie”.

Więcej Drukuj

Najmłodszy polski pisarz fantasy w słubickiej bibliotece!

We wtorkowe przedpołudnie, 17 kwietnia, w bibliotece słubickiej gościł niezwykły, młody człowiek. Tomasz Sobania, to 19-latek pełen wielu pasji: pisarz, sportowiec, wkrótce aktor, obecnie student filozofii i jeden z najmłodszych w Polsce autorów książek fantasy!
W wieku 16 lat wydał swoją pierwszą książkę „Speculo”, trzy lata później kolejną - „Nowy świt”, a w niedalekiej przyszłości planuje napisać przynajmniej dwie.

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 107/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat

Miejsce gromadzenia odpadów / pojemniki na odpady komunalne.

Więcej Drukuj

Słubickie dyktando już po raz dziewiąty

W środę 25 kwietnia o 10.30, w małej auli w Collegium Polonicum w Słubicach, podczas Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dni Otwartych Drzwi, odbędzie się IX Dyktando Słubickie. Celem jest popularyzacja kultury języka polskiego oraz promocja Słubic i Collegium Polonicum.

Więcej Drukuj

Będziemy świętować Dzień Europy!

40 wydarzeń przygotowanych przez organizacje i instytucje z Dwumiasta złożą się na program tegorocznej edycji Dnia Europy, której towarzyszy hasło „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe” . 9 maja słubiczanie i frankfurtczycy, po raz ósmy świętować będą ten dzień wspólnie. Zainauguruje go symulacja posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Około 100 uczniów z Polski i Niemiec będzie debatować na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Więcej Drukuj

Wypalanie traw? Szkodliwe i zabronione!

Aż 13 razy w ciągu ostatniego tygodnia słubiccy strażacy musieli gasić pożary z powodu wypalania traw. Interweniowali na ul. Folwarcznej, Krótkiej, Nadodrzańskiej, Wschodniej i Nocznickiego w Słubicach oraz w Golicach, Pławidle, Nowym Lubuszu i Kunowicach.

Więcej Drukuj

Słubickie szczypiornistki ograły przeciwniczki po mistrzowsku!

Zawodniczki UKS Jedynka Słubice wygrały, 14 kwietnia u siebie, mocno obsadzony turniej piłki ręcznej dziewcząt o puchar ADBORK 2018. Królową strzelców została Natasza Tańczak, która zdobyła dla UKS Jedynka Słubice aż 23 bramki! Mistrzynie województwa lubuskiego rywalizowały z wicemistrzyniami - UKS Czarni Żagań, Kadrą Województwa Lubuskiego oraz z czołowymi drużynami Brandenburgii: HSV Frankfurt Oder oraz MTV 1860 Altlandsberg.

Więcej Drukuj

Uwaga. Konserwacja oświetlenia

Jutro, 17 kwietnia, od popołudnia do godzin wieczornych, w całym mieście prowadzone będą prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego. Z tego powodu wieczorem część lamp może nie świecić, a niektóre świecić będą w ciągu dnia.

Więcej Drukuj

Młodzi na Polach Nadziei uczą się empatii

Tysiąc żonkili posadzonych jesienią przez dzieci i młodzież ze słubickich przedszkoli i szkół zostało już ściętych i dziś od rana wolontariusze Hospicjum Domowego św. Wincentego a'Paulo rozdają kwiaty mieszkańcom. Kto chce, może wrzucić do puszki dowolny datek na rzecz podopiecznych hospicjum. - Chętnych nie brakuje – mówiły Lidia Rybak, Patrycja Zielińska, Maja Bieniarz i Katarzyna Łazdowska ze Szkoły Podstawowej nr 3, które odwiedziły m.in. Urząd Miejski w Słubicach.

Więcej Drukuj

Ulica Rzepińska. Trzeba zachować ostrożność

Przy ulicy Rzepińskiej trwa wymiana lamp oświetleniowych. Z powodu prowadzonych prac prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Więcej Drukuj

Zagra u nas piłkarska śmietanka

24 drużyny młodych piłkarzy (rocznik 2008), m.in. z UKS Polonii Słubice, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin, Warty Poznań i Gwardii Koszalin, wezmą udział 1 maja w Słubicach w eliminacjach Champions Trophy U10 Polska do turnieju finałowego, który w czerwcu odbędzie się w Wiedniu. Słubicką imprezę wsparła finansowo gmina, a burmistrz Tomasz Ciszewicz objął ją patronatem.

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 105/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Więcej Drukuj

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Słubic z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przyległej w trybie realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa

Więcej Drukuj

Berlin i Warszawa będa wspierać nasz transgraniczny autobus

Burmistrz Tomasz Ciszewicz wziął dziś (12 kwietnia) w Berlinie udział w posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Wspólnie z Christianem Kuke, prezesem miejskiej spółki komunikacyjnej z Frankfurtu nad Odrą (Stadtverkehrgesellschaft ), mówili o chęci kontynuowania wspólnej linii autobusowej, która łączy nasze miasta od grudnia 2012 roku. – Ucieszyło mnie, że przedstawiciele ministerstwa infrastruktury zadeklarowali, że poprą nasze starania w tym zakresie – mówi burmistrz i dodaje, że został zaproszony do Warszawy na rozmowy na ten temat.

Więcej Drukuj

Yes, Yes, Yes! To się naprawdę sprawdza!

Nauczyciele i uczniowie chwalą laboratoria językowe, które powstały w gminnych szkołach w ramach projektu o wartości 4,5 mln zł, który w 85 proc. sfinansowała nam Unia Europejska. – Lekcje są teraz dużo ciekawsze, a słuchając tekstu przez słuchawki łatwiej go zrozumieć – mówi Amelia Hołownia z kl. VII b, uczennica słubickiej „trójki”. Anna Kurzyńska, która uczy w tej szkole angielskiego, podkreśla, że lekcje w laboratoriach stwarzają wiele nowych możliwości, które pomagają przyswajać wiedzę.

Więcej Drukuj

Nowe miejsce do poznawania świata wokół nas

Jak ciekawy jest świat wokół nas? Chętni będą mogli poznawać go lepiej dzięki nowym laboratoriom, jakie Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uruchomi w Collegium Polonicum. Środki na ten cel udało się pozyskać dzięki współpracy gminy Słubice z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Więcej Drukuj

Dwa konkursy dla organizacji pozarządowych

Poszukiwane dobre pomysły! Fundacje, stowarzyszenia, a także grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie na realizację swoich projektów – ruszyły właśnie dwa konkursy: Działaj Lokalnie oraz Wspólna Inicjatywa. A Sektor 3 Słubice, współfinansowany przez gminę, zaprasza na mini szkolenie dotyczące tych konkursów.

Więcej Drukuj

Uczniowie „trójki” uczyli się jak zdrowo żyć

Jabłka na przerwach zamiast chipsów, czarna czekolada zamiast batoników, spotkanie z dietetyczką, nauka pierwszej pomocy na fantomie, symulacja skutków zażywania narkotyków …między innymi w taki sposób nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 obchodzili dziś Światowy Dzień Zdrowia.

Więcej Drukuj

SMOK wie jak wspierać kulturę!

200 warsztatów artystycznych dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu, wsparcie finansowe na promocję transgranicznych imprez, uruchomienie systemu wspólnej sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne po obu stronach Odry, redagowanie polsko-niemieckiego kalendarza imprez – Słubicki Miejski Ośrodek Kultury stworzył projekt „Kultura głupcze”, który przez trzy lata będzie finansowany głównie z budżetu Brukseli.

Więcej Drukuj

Mieszkańcy zadowoleni. Kolejne drogi przykryje asfalt

Gmina rozstrzygnęła przetarg na przebudowę kolejnych swoich dróg. Przeznaczyła na tę inwestycję 750 tys. zl. Przetarg wygrała lokalna firma Eurokop, która lada dzień rozpocznie prace. - Jeździmy teraz po gruntowej drodze, która jest tak wyboista, że nawet przy 20 km na godzinę auto po prostu podskakuje. Z niecierpliwością wyczekujemy firmy, która zbuduje nam nową drogę - mówi mieszkanka ulucy Południowej.

Więcej Drukuj

Nowe oznakowanie dróg podniesie bezpieczeństwo

W końcu pogoda nam sprzyja i można było rozpocząć malowanie pasów na drogach. Na zlecenie gminy robi to firma Admal z Czerwieńska. – Oznakowanie poziome pojawiło się już na alei Niepodległości, na czym nam szczególnie zależało, bo w sąsiedztwie są dwie szkoły i wyznaczenie choćby miejsc dla pieszych poprawi poziom bezpieczeństwa – mówi Krzysztof Rogoziński, który zajmuje się w gminie drogami. Zapowiada, że pasy będą malowane między innymi na wszystkich nowo wyremontowanych odcinkach dróg, a także odnawiane na pozostałych drogach.

Więcej Drukuj

Te nowe wiaty autobusowe już cieszą pasażerów

- Dobrze, że gmina pomyślała o kolejnych wiatach przy przystankach autobusowych, bo to dla pasażerów jest to duża wygoda – chwaliła Lucyna Pikul, którą spotkaliśmy przy ulicy Konopnickiej. – Widzę, że z tego przystanku korzysta wiele osób dojeżdżających do pracy między innymi w strefie ekonomicznej – mówiła. Takie wiaty pojawiły się też w trzech innych miejscach. Kosztowały gminę 20 tys. zł.

Więcej Drukuj

W tej muzyce czuć wiosnę

W sobotę 21 kwietnia o 19. 00 warto się wybrać do Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na koncert muzyki klasycznej. W programie Sonata na skrzypce i fortepian F-Dur op. 24 „Wiosenna” Ludwiga van Beethovena oraz Suita włoska na skrzypce i fortepian Igora Strawińskiego. Oba utwory wykonywać będą Anastazja Łysenko (skrzypce) i Monika Pończocha (fortepian). Bilety w cenie 15 zł do nabycia w SMOKu.

Więcej Drukuj

Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza do Sułówka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach zaprasza w poniedziałek 9 kwietnia, od 10.00 do 15.00, na spotkanie integracyjne nad jeziorem w Sułówku. Będą w nim uczestniczyć m.in. podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z Kostrzyna nad Odrą oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabic. W W programie: hipoterapia,konkursy i gry sprawnościowe, zabawa taneczna i karaoke,wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek oraz spotkanie z pracownikiem nadleśnictwa, który zapozna uczestników z urokami lasu i jego mieszkańcami.

Więcej Drukuj

Będzie jaśniej i bezpieczniej

Gmina inwestuje w kolejne lampy solarne. Staną m.in. koło garaży przy Rysiej i Szczecińskiej, na osiedlu Zielone Wzgórza, przy ul. Słowackiego, Strzeleckiej, a także w Kunowicach. Ile dokładnie miejsc zostanie w ten sposób oświetlonych będziemy wiedzieć po rozstrzygnięciu przetargu. - Na tę inwestycję przeznaczamy 75 tys. zł więc szacuję, że będzie to kilkanaście lamp – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Więcej Drukuj

Bezpłatne kursy językowe dla osób 50+

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaprasza na bezpłatne kursy języka niemieckiego i angielskiego.
Kursy są organizowane we współpracy ze szkołą językową Lingua Viva z Zielonej Góry. Są przeznaczone dla osób w wieku 50-64 lata, mających maksymalnie średnie wykształcenie. Nie ma znaczenia to, czy pracują, czy są nieaktywni zawodowo.

Więcej Drukuj

Stare opony? Nie wolno ich wyrzucać!

Przypominamy mieszkańcom, że nie wolno zostawiać starych opon pod śmietnikami. Bezpłatnie przyjmuje je Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Krótkiej 8. - Kolejny raz apeluję do mieszkańców, żeby przestrzegali zasad utrzymania porządku w gminie – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Krótkiej w Słubicach

Ogłoszenie w BZP nr 540158-N-2018 z dnia 2018-04-04 r.

Więcej Drukuj

Ten młodziutki pisarz udowadnia, że wszystko jest możliwe!

19-letni Tomasz Sobania, jeden z najmłodszych pisarzy w Polsce, będzie 17 kwietnia, o 11.00, gościł w słubickiej bibliotece. Opowie nie tylko o swojej pasji pisarskiej, ale też o tym, ile można dokonać dzięki silnej wierze, wytrwałości i kreatywności, zdobywanej dzięki czytaniu książek.Ten wszechstronnie uzdolniony chłopak, który m.in. studiuje zaocznie filozofię, spotka się z czytelnikami w oddziale dla dorosłych. Wstęp jest wolny, ale grupy zorganizowane biblioteka prosi o wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji miejsc (tel. 95 758 23 72).

Więcej Drukuj

W Collegium Polonicum będzie Dzień Otwartych Drzwi

Tradycyjnie Dzień Otwartych Drzwi połączony jest na uczelni z wydarzeniami w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
- Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z nauką zapraszamy w środę, 25 kwietnia br. w godz. 9:00-14:00 do foyer Collegium Polonicum- zachęca Ewa Bielewicz-Polakowska z CP. - To doskonałą okazja, aby poznać uczelnię od podszewki, poszerzyć wiedzę czy np. sprawdzić się w ortografii - dodaje.

Więcej Drukuj

Sebastian i inni odnoszą sportowe sukcesy. Dostali stypendia i nagrody od gminy!

Sześciu utytułowanych zawodników i zawodniczek ze Słubic: Sebastian Świtoński (na zdjęciu), Jakub Czak, Patryk Cichosz-Dzyga, Emila Kulas, Marta Wroniewicz i Adrian Gasiewicz - dostawać będą stypendia sportowe, a Małgorzacie Krzyżan, Jerzemu Grabowskiemu i Jackowi Grześkowiakowi przyznano nagrody za sukcesy ich podopiecznych. Podczas przedświątecznej sesji radni jednogłośnie za tym zagłosowali.

Więcej Drukuj

Gmina nie przestaje inwestować w szkoły

Ponad 400 tys. zł wyda gmina na inwestycje w Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3. Zespół Administracji Oświaty w Słubicach wyłonił właśnie wykonawców dwóch dużych zadań, które będą realizowane w czasie wakacji. W gimnazjum planowana jest wymiana pokrycia dachu, co uszczelni i dociepli budynek (koszt- 165 tys. zł, prace wykona firma Rajpur Tech spod Szczecina), natomiast w SP nr 3 będzie przeprowadzony drugi etap wymiany instalacji elektrycznej (koszt - 250 tys. z, wykonawcą będzie gorzowski Zakład Elektro-Instalacyjny ELTRIN.)

Więcej Drukuj

DRODZY MIESZKAŃCY!

Więcej Drukuj

Jest praca na pograniczu. Co warto wiedzieć?

11 kwietnia 2018 r., w godzinach od 13.00 do 17.00, eksperci z Polski i Niemiec udzielać będą nieodpłatnych informacji na temat możliwości zatrudnienia za Odrą. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Pracy we Frankfurcie przy Heinrich-von-Stephan-Straße 2.

Więcej Drukuj

AKFA chce sportretować słubickie rodziny

W ramach inicjatywy lokalnej, czyli projektów dofinansowanych przez gminę Słubice, Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej zaprasza słubickie rodziny do akcji „Nasz Portret”. - Jako miłośnicy i pasjonaci fotografii chcemy sfotografować Was i Wasze rodziny.
Naszym celem jest pokazanie jak różnorodne i kolorowe są nasze słubickie rodziny, ale też promocja wartości, które są Wam bliskie i promocja naszego miasta w innych społecznościach. Zapraszamy Was do tego, abyście w czasie wspólnie spędzonego czasu opowiedzieli nam o sobie, waszych zainteresowaniach i pasjach. Wyraźcie siebie i podzielcie się z nami swoimi aktywnościami- zachęcają fotograficy.

Więcej Drukuj

Twórczo i tradycyjnie w bibliotece!

Święta Wielkanocne są pełne tradycji i zwyczajów, bardzo rodzinnym i radosnym czasem, na który czekają zarówno dzieci, jak i dorośli. W związku z tym, 21 i 22 marca biblioteka miejska zaprosiła swoich czytelników i mieszkańców powiatu słubickiego do wspólnego dekorowania jaj i wykonania tradycyjnych, kolorowych palm wielkanocnych.

Więcej Drukuj

Unia zapłaci za szkolenia. Kto może skorzystać?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe. Odbędzie się ono w środę 28 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Władysława Sikorskiego 107, sala konferencyjna nr 216).

Więcej Drukuj

Uwaga kierowcy. Po świętach utrudnienia w ruchu na ul. Rzepińskiej

Od wtorku, 3 kwietnia, przez około tydzień, modernizowany będzie ponownie fragment ul. Rzepińskiej, od skrzyżowania z ulicą Nocznickiego do Agrogobexu. Z tego powodu wprowadzony tam zostanie ruch wahadłowy.

Więcej Drukuj

Przybyło pojemników do segregacji odpadów

Blisko 70 pojemników do segregacji odpadów, tzw. gniazd, stanęło, na prośbę mieszkańców, w ponad 20 miejscach w gminie. Między innymi przy placu Przyjaźni, na osiedlu Słowiańskim, przy ul. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Nadodrzańskiej, Kopernika, Reja, a także w parku wiejskim w Kunowicach.

Więcej Drukuj

Dzieci wiedzą jak oszczędzać wodę. Pięknie to narysowały!

Alicja Kopeć ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach, Hanna Nowakowska z SP w Kunowicach i Hanna Zduńczyk ze słubickiej „jedynki” – zwyciężyły w konkursie plastycznym "Woda i ja, czyli jak nie marnować wody", zorganizowanym przez Zakład Usług Wodno- Ściekowych w Słubicach.
Do udziału w konkursie gminna spółka zaprosiła uczniów klas I-III. Temat zainteresował 31 dzieci z 4 szkół podstawowych: SP nr 1 i 2 w Słubicach, Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach oraz z SP w Kunowicach

Więcej Drukuj

Chodnik na osiedlu Słowiańskim już w budowie

50 tys. zł przeznaczyła gmina w tegorocznym budżecie na modernizację chodnika na osiedlu Słowiańskim, między blokami przy „siódemce” i „ósemce”. – Leżące tam od lat płyty chodnikowe są już w fatalnym stanie dlatego zostaną zastąpione kostką brukową – informuje Krzysztof Rogoziński z Urzędu Miejskiego w Słubicach. Prace wykonuje lokalna firma Eurokop. Umowę ma do końca kwietnia, ale chodnik będzie gotowy dużo szybciej.

Więcej Drukuj

Spalanie odpadów? Straż Miejska nie odpuszcza!

- Jedną osobę ukaraliśmy mandatem, kilkanaście innych pouczyliśmy widząc, że mają już przygotowane odpady do spalenia. W sumie, w tym sezonie grzewczym, skontrolowaliśmy 113 miejsc - informuje komendant Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Zackiewicz. Dodaje, że dopóki mieszkańcy będą palić w piecach, strażnicy nie zaniechają kontroli. – Dochodzi do nich najczęściej na wniosek mieszkańców. Dziś znów otrzymaliśmy zgłoszenie i jutro sprawdzimy ten adres – zapowiada W. Zackiewicz.

Więcej Drukuj

Lubuski Konkurs Recytatorski? Oni są najlepsi w powiecie słubickim!

22 marca w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Jury - Anna Palicka, Maria Lisiewicz i Renata Bac wysłuchało 29 uczestników konkursu. Do wojewódzkiego konkursu nominowało po trzy osoby z każdej grupy wiekowej.

Więcej Drukuj

Wieża Kleista? Mamy umowę na dofinansowanie!

Burmistrz Tomasz Ciszewicz, w obecności Waldemara Tomaszka z Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów kraju związku Brandenburgia, podpisał dziś, 23 marca, w Urzędzie Miejskim w Słubicach, umowę na dofinansowanie budowy Wieży Kleista. W ramach tego projektu, w atrakcyjny sposób, zostanie też podświetlony most łączący Słubice i Frankfurt.
- Bardzo się cieszę, że mamy już tę umowę. Natychmiast bierzemy się za przygotowanie przetargu na budowę Wieży Kleista– mówił burmistrz T. Ciszewicz i dodał, że plan jest taki, żeby prace rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Turystom wieża ma być udostępniona w przyszłym roku.

Więcej Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wi

Więcej Drukuj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 16 marca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.: „Letni obóz dzieci i młodzieży Partnerstwa Sołectw Drzecin – Golice – Lisów. Lubniewice 03.-10.08.2018”.

Więcej Drukuj

Wielkanocne jaja w bibliotece

- Miałam z dziećmi robić ozdoby wielkanocne w domu, ale jak się dowiedziałam o warsztatach w bibliotece pomyślałam, że to dopiero będzie atrakcja! – mówiła mama 4-letniej Matyldy, która, ze swoimi córeczkami, wzięła udział, 21 marca, w dekorowaniu wielkanocnych jaj.
Słubiczanka się nie pomyliła. Warsztaty, na które zaprosiła biblioteka miejska, były bardzo atrakcyjne.

Więcej Drukuj

„Latarnia” rzuca dobre światło na całe pogranicze

Dziś, 21 marca w Collegium Polonicum gimnazjaliści ze Słubic i Frankfurtu, którzy przez blisko trzy lata razem się uczyli w ramach projektu „Latarnia”, odebrali certyfikaty.
„Latarnia” to realizowany od 2005 roku polsko-niemiecki projekt edukacyjny, w którym uczestniczą uczniowie słubickiego gimnazjum nr 2 i gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie. Młodzież z obu szkół, podczas wspólnych lekcji, doskonali swoje umiejętności językowe, poznaje kulturę, sztukę, zwyczaje kraju sąsiada i lokalną historię.

Więcej Drukuj

Ale oni pięknie recytowali!

Pierwszoklasiści: Zuzanna Pietrzak ze szkoły w Kunowicach, Luo Taixing z niepublicznej szkoły muzycznej w Słubicach i Julia Belska z SP nr 3 – zwyciężyli w powiatowym konkursie recytatorskim „Wiersze świerszcza”, który odbył się dziś, 21 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach.

Więcej Drukuj

Z placu Sybiraków zniknął pomnik. Będzie nowy!

Poznański artysta Robert Sobociński, który na zlecenie gminy, wykonuje pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę, zdemontował właśnie stary pomnik. Nowy zostanie odsłonięty 17 września. - W ten sposób Gmina Słubice chce uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stary pomnik został zdemontowany ponieważ trzeba przygotować fundamenty pod nową budowlę - informuje burmistrz Tomasz Ciszewicz.

Więcej Drukuj

Szukamy honorowych Ambasadorów Dnia Europy 2018!

Zgłoś się i zaprezentuj nam swój pomysł na promocję Dnia Europy w Twojej grupie wiekowej. Twój aktywny udział zostanie nagrodzony podczas uroczystego otwarcia Dnia Europy 9 maja br. Za działalność społeczną na rzecz wartości UE otrzymasz Dyplom Ambasadora. Zgłoszenia: mail@frankfurt-slubice.eu, tel. +49 335 606985-14, FB @Europatag/Dzień Europy Frankfurt an der Oder-Slubice

Więcej Drukuj

Frankfurt ma nowego burmistrza

34-letni Rene Wilke, polityk partii Die Linke, kandydat koalicji Lewica-Zieloni, został wybrany w niedzielę 18 marca, na nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą. W drugiej turze wyborów pokonał sprawującego ten urząd od 2010 roku, bezpartyjnego dr. Martina Wilke. Rene Wilke został najmłodszym burmistrzem w Brandenburgii, a głosowało na niego 62,5 proc. wyborców. Będzie rządził Frankfurtem przez kolejne 8 lat, bo tyle wynosi w Niemczech kadencja burmistrza. Frekwencja wyborcza wyniosła 37,70%.

Więcej Drukuj

W Dziupli Inicjatyw Przyrodniczych opowiedzą o sikorkach

W ramach „Spotkań z przyrodą”, współfinansowanych przez gminę Słubice, w czwartek 22 marca o 18.00 w Collegium Polonicum, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych zaprasza na wykład o ptakach. Tym razem bohaterką spotkania będzie sikorka. O zwyczajach sikorek opowie Paweł Podkowa z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków poznańskiego UAM. Wstęp wolny.

Więcej Drukuj

facebook google plus one